• Zwroty i reklamacje


 

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 


 

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Klient zobowiązany jest przesłać prawidłowo wypełnione oświadczenie o chęci odstąpienia od sprzedaży na adres emai: kontakt@novani.sklep.pl lub w formie papierowej na adres: Novani Anna Stasiak, ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek

 2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) , jak również z formularza zwrotu znajdującego się pod linkiem : Wzór formularza zwrotu
 3. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

 4. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest na swój koszt zwrócić otrzymany towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Sklep Internetowy zwróci Klientowi świadczenie pieniężne przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres Klienta wskazany w zamówieniu. Klient zobowiązany jest zwrócić towar na adres: Novani Anna Stasiak, ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek.  Koszty zwrotu towaru ponosi klient, przesyłki pobraniowe nie będą odbierane.
   
 6. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie. 
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:  
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 


 

Procedura rozpatrywania reklamacji

 


 

 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemne pod adresem:

  Novani Anna Stasiak
  ul. Jedwabnicza 4
  62 -700 Turek

  oraz poprzez pocztę elektroniczną:  kontakt@novani.sklep.pl

 3. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informacje o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie.

   

  Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści

  również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

 4. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Obsługa Sklepu może się z Państwem kontaktować w celu jak najlepszego rozwiązania sprawy reklamacji.
   
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni. 
 6. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.